පරිගණක තොරතුරු පද්ධති හරහා ගිනි අවි බලපත් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ අනුරධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ආරම්භ කර ඇත. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරී චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අදහසක් අනුව මෙම දත්ත පද්ධතිය සකස් කර ඇත . එම ක්‍රමයට පළමු බලපත්‍රය ලබාදීම 2020.05.13 වන දින  දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්. එම් .වන්නිනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය. ඒ අනුව මෙම තොරතුරු පද්ධති හරහා ගිනි අවි බලපත් ලබාදීම මඟින් සේවාව කාර්යක්ෂමව සිදුවේ. 

3 1

5

2 1