ග්‍රාම ශක්ති ව්‍යාපාරයේ පළාත් මෙහෙයුම් කමිටුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයේන් 2018.12.20 දින පළාත් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත් විය.

  • එළ­ඹෙන ජන­වාරි මාසයේ සිට නව මුහු­ණු­ව­ර­කින් යුතුව තව­දු­ර­ටත් ශක්ති­මත් ව්‍යාපා­ර­යක් වශ­යෙන් ග්‍රාම­ශක්ති ජනතා ව්‍යාපා­රය ආරම්භ කරන බව ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.මේ බව සද­හන් කළේ අනු­රා­ධ­පුර පළාත් සභා ශ්‍රව­ණා­ගා­රයේ දී 2018.12.20 දින පැවැති දිළි­ඳු­කම පිටු­දැ­කීමේ ජාතික වැඩ­ස­ට­හන වන 'ග්‍රාම­ශක්ති ජනතා ව්‍යාපා­රයේ' උතුරු මැද පළාත් මෙහෙ­යුම් කමිටු රැස්වීම අම­ත­මිනි.
  •  මෙහිදී යෝගට්  නිෂ්පා­දන යන්ත්‍ර­යක් මිලට ගැනීම සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 20ක මුද­ලක් පරි­ත්‍යා­ගය කිරීම, අති­රේක සමා­ග­මක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 10ක මුද­ලක් පිරි­නැ­මීම ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන් මහ­තාගේ සුර­තින් සිදු­කෙ­රුණු අතර නිෂ්පා­දන ගම්මා­න­වල නිෂ්පා­දන මිලදී ගැනීම සම්බ­න්ධ­යෙන් වන අව­බෝ­ධතා ගිවි­සු­මට අත්සන් කිරීම ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන් මහතා ඉදි­රියේ සිදු­විය.

IMG 20181220 115507