සංචරණ සීමා ඇති කාලයේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ජංගම රථ මගින් අලෙවි කිරීමට අවසර 

p08d360k

  • සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාල සීමාවල ජනතාවට අවශ්‍ය එළවළු, පළතුරු සහ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ජංගම රථ මගින් අලෙවි කිරිමට අවසර දී තිබේ.

  • ඒ සඳහා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් සියළුම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ආවරණය වන පරිදි ජංගම වෙළදුන්ට විශේෂ අවසර පත්‍රය ලබා දී ඇත. 

  • දිස්ත්‍රික්කයේ අවසරය ලබාදී ඇති තම ප්‍රදේශයට අයත් ජංගම වෙළදුන් ලේඛනය මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක. 

  • වෙළෙදුන් පිළිබද විස්තර - (PDF - 778KB)