කොරෝනා තත්ත්වය හේතුවෙන් අපහසුතාවට පත් වූ පවුල් සඳහා රුපියල් පන්දහසක් ලබාදීමේ රජයේ වැඩසටහන නැවත වතාවක් අද ආරම්භ කෙරුණා. ඒ අනුව රුපියල් 13,840,000 ක මුදලක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 2768 කට ලබා දි තිබේ.
මෙම දීමනාව සමෘද්ධි බැංකු මගින් මෙන්ම නිවසටම ගොස් ලබා දීම ද සිදුවේ. පහත දැක්වෙන්නේ අනුරාධපුර තලාව ප්‍රාදේශයේ නිවසකට ම ගොස් රුපියල් පන්දහස ලබාදීමේ අවස්ථාවකි.
දිස්ත්රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව් .ඒ. වසන්ත මහතා පැවැසුවේ හෙට උදෑසන සිටම ද මෙම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන බවයි.

14

   

12

2

93959437 237145974068217 8512141103498002432 n

94504908 237146004068214 7075799044945084416 n

93796305 237146044068210 6060970024623931392 n