01. උපුල්දේණිය රජයේ ධාන්‍ය එකතුකිරීමේ මධ්‍යස්ථානය 

 

         ධාන්‍ය මිලට ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2021 [JPG - 288KB]

 

02. තඹුත්තේගම විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මිල ගණන් කැදවීම 2021

 

         තඹුත්තේගම විශේ්ෂිත අර්ථික මධ්‍යස්ථානය  [PDF - 284KB]