රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

පුවත් සහ සිදුවීම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික පිරිත් පිංකම 2019.01.04 දින

   දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික...

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

ස්ථානය - පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරය