දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.
GA

ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා
දිස්ත්‍රික් ලේකම්

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අදාල සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන හා පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවීම තුලින් ජනතා සුභසාධනයඉහළ නැංවීම.


add ga

නදීක රුවන් බණ්ඩාර නවරත්න මහතා
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්


Aga2
කේ.ජී.කීර්ති ගමගේ මහතා
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.


g dumy new

අයෝමී රත්නායක මෙය
සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් 

දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ මගපෙන්වීම මත දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ක්‍රියාකාරකම් උදෙසා අභ්‍යන්තර පරිපාලන කටයුතුද ප්‍රශස්ත ලෙස ඉටුකිරීම.


cacc

යූ.එස්.අරුණරවී මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන, සුභසාධන, හදිසි ආපදා පරිපාලනමය කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍යමය වාර්තා තුළින් ජනතාවට සියළු මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීම.


dp

කේ.වී.එස්.නයනානන්ද මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්වලට අනුකූලව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලනමය හා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය වගකීම ඉටු කිරීම තුළින් මහජනතාවට උපරිම සේවයක් සපයාදීමේ යුතුකම හා වගකීම ඉටු කිරීම.

b dumy නයනානන්ද මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

g dumy new
එච්.එල්.තේනුවර මහත්මිය
දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

 


AO 1

ඩබ්ලිව්.ඒ.සී.කේ. වික්‍රමසිංහ මහතා
පරිපාලන නිලධාරි


acc2

එල්.එස්.ආර්.ප්‍රතිරාජ මහතා
ගණකාධිකාරි


engi

ජී.ඩබ්.නාලක දර්ශණ මහතා
ඉංජිනේරු


b dumy

ඩී.පී.අනුරාධ සීබට් මහතා
සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස්


b dumy

ඩබ්.එම්.එස්.කේ.බණ්ඩාර මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ


b dumy

ඩී.එම්හ.දේවගම මහතා
සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක


b dumy
ස්.බී.බණ්ඩාර මහතා
මාධ්‍ය නිලධාරි

g dumy new

යූ.පී.පී.උග්ගල්දෙණිය මහතා
කාර්යභාර නිලධාරී (සම්මත මිනුම් ඒකක)b dumy

කේ.ඒ.ඩී.ඒ.එස්.බී.බණ්ඩාර මහතා
දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ නිලධාරී