මැතිවරණ කොට්ඨාශ
අනුරාධපුර නැගෙනහිර 
අනුරාධපුර බටහිර 
හොරොව්පොතාන
කලාවැව
කැකිරාව
මිහින්තලේ
මැදවච්චිය