නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 252 235749 +94 252 222 235
නදීක රුවන් බණ්ඩාර නවරත්න මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) +94 252 222 236 +94 252 222 235
සන්ධ්‍යා එන්.ජී. අබේසේකර මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) +94 252 222 236 +94 252 222 235
යූ.එස්.අරුණරවී මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 252 222 706
කේ.වී.එස්.නයනානන්ද මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 252 235 081 +94 252 235 809
අයෝමී රත්නායක මෙය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  +94 252 222 237
එච්.එල්.තේනුවර මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94 252 225 352
ඩබ්ලිව්.ඒ.සී.කේ. වික්‍රමසිංහ මහතා පරිපාලන නිලධාරී +94 252 235 048
එල්.එස්.ආර්.ප්‍රතිරාජ මහතා ගණකාධිකාරී +94 252 227 018
එම්.පී.පී.දිල්හානී මහතා ඉංජිනේරු +94 252 234 855
ඩබ්.ඒ.වසන්ත මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 252 223 324
 මාමඩුව මහතා  සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 252 222 791
ඩී.එම්හ.දේවගම මහතා සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94 252 222 560
එස්.බණ්ඩාර මහතා මාධ්‍ය නිලධාරී +94 252 224 039
කේ.ඒ.ඩී.ඒ.එස්.බී.බණ්ඩාර මහතා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී +94 252 234 077
 යූ.පී.පී.උග්ගල්දෙණිය මහකා  දිස්ත්‍රික් නිලධාරී (කිරුම් මිනුම්) +94 252 225 190