හැඳුනුම

තනතුර:
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
මෛත්‍රිපාල සේනානායක මාවත,
අනුරාධපුර.
දුරකථනය:
+94 252 222 233
ෆැක්ස්:
+94 252 222 235
ජංගම දුරකථන:
moha.dist.anuradhapura@gmail.com

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)