අභියාචනා නිලධාරී

GA

ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා
දිසාපති/ දිස්ත්‍රික් ලේකම්

TEL - +94 252 235 479

Fax - +94 252 222 235

තොරතුරු නිලධාරි

add ga

රුවන් බණ්ඩාර නවරත්න  මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

TEL - +94 252 222 236

Fax - +94 252 222 235

Act
Gazette