பெயர் பதவி Telephone Fax
திரு ஆர்.எம்.வன்னிநாயக்க மாவட்ட செயலாளர் +94 252 235 479 +94 252 222 235
திருமதி டப்ள்யு.ரி.அனோமா மானல் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் (நிருவாகம்) +94 252 222 236 +94 252 222 235
திரு ஜீ.டீ.கீர்த்தி கமகே மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் (காணி) +94 252 235 099  
திரு டீ.பீ.அனுராத சீபட் உதவி மாவட்ட செயலாளர் (பதில்) +94 252 222 237  
திரு யூ.எஸ்.அருண ரவி பிரதான கணக்காளர் +94 252 235 081 +94 252 235 809 
திரு கே.வீ.எஸ்.நயனானந்த பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 252 222 706  
திருமதி எச்.எல்.தேனுவர பணிப்பாளர் (விவசாயம்) +94 252 226 352  
திரு டப்ள்யு.ஏ.சீ.கே. விக்ரமசிங்ஹ நிருவாக உத்தியோகத்தர் +94 252 235 048  
திரு எல்.எஸ்.ஆர்.பிரதிராஜ கணக்காளர் +94 252 227 018  
திரு ஜீ.டப்ள்யு. நாலக தர்சன பொறியியலாளர் +94 252 234 855  
திரு டீ.பீ.அனுராத சீபட் உதவி சமூர்த்தி ஆணையாளர் +94 252 223 324  
திரு டப்ள்யு.எம்.எஸ்.கே.பண்டார தொகை மதிப்பீட்டாளர் +94 252 222 791  
திரு டீ.எம்.தேவகம உதவி வெடிபொருட்கள் கட்டுப்பாட்டாளர் +94 252 222 560  
திரு எஸ்.பண்டார ஊடக உத்தியோகத்தர் +94 252 224 039  
செல்வி எச்.பீ.யூ.கே. கல்பே ஊடக உத்தியோகத்தர்    
திரு கே.ஏ.டீ.ஏ.எஸ்.பீ.பண்டார மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய உத்தியோகத்தர் +94 252 225 190  
திரு யூ.பீ.பீ.உக்கல்தெணிய மாவட்ட உத்தியோகத்தர் (அலவீட்டு நியமங்கள்) +94 252 234 077