65

66

70

69

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය 2019 වර්ෂය ආරම්භ කරමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ඇතුළු සියළුම කාර්යය මණ්ඩලය ජාතික ගීය ගායනා කිරීම හා ප්‍රතිඥාව කියවීම

 

ග්‍රාම ශක්ති ව්‍යාපාරයේ පළාත් මෙහෙයුම් කමිටුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයේන් 2018.12.20 දින පළාත් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත් විය.

  • එළ­ඹෙන ජන­වාරි මාසයේ සිට නව මුහු­ණු­ව­ර­කින් යුතුව තව­දු­ර­ටත් ශක්ති­මත් ව්‍යාපා­ර­යක් වශ­යෙන් ග්‍රාම­ශක්ති ජනතා ව්‍යාපා­රය ආරම්භ කරන බව ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.මේ බව සද­හන් කළේ අනු­රා­ධ­පුර පළාත් සභා ශ්‍රව­ණා­ගා­රයේ දී 2018.12.20 දින පැවැති දිළි­ඳු­කම පිටු­දැ­කීමේ ජාතික වැඩ­ස­ට­හන වන 'ග්‍රාම­ශක්ති ජනතා ව්‍යාපා­රයේ' උතුරු මැද පළාත් මෙහෙ­යුම් කමිටු රැස්වීම අම­ත­මිනි.
  •  මෙහිදී යෝගට්  නිෂ්පා­දන යන්ත්‍ර­යක් මිලට ගැනීම සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 20ක මුද­ලක් පරි­ත්‍යා­ගය කිරීම, අති­රේක සමා­ග­මක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 10ක මුද­ලක් පිරි­නැ­මීම ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන් මහ­තාගේ සුර­තින් සිදු­කෙ­රුණු අතර නිෂ්පා­දන ගම්මා­න­වල නිෂ්පා­දන මිලදී ගැනීම සම්බ­න්ධ­යෙන් වන අව­බෝ­ධතා ගිවි­සු­මට අත්සන් කිරීම ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන් මහතා ඉදි­රියේ සිදු­විය.

IMG 20181220 115507

ස්ථානය - පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරය

IMG 20170828 101238

 

 15A fmt

 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික පිරිත් පිංකම 2019.01.04 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවත් වන ලදි.

 

 

 

 

உட்பிரிவுகள்